Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Informační povinnost práva subjektů údajů

Označení správce

Město Hrádek se sídlem Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek

IČO 00258725

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Drnec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Ouda, advokát, ČAK 20065

se sídlem: Palackého 70/1, 301 00 Plzeň,

Kontaktní údaje:

Příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje příjemcům pouze v případě, že toto předání je nezbytné pro účely plnění uzavřené smlouvy (katastrální úřad, právní zástupce, soudy, exekutorské úřad), v rámci kontrolní činnosti na základě zákona o obcích (ministerstvo, krajský úřad), případně v rámci plnění zákonných povinností (registr smluv, orgány činné v trestním řízení).

Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů a po dobu nezbytně nutnou v souladu se skartačním řádem.

Práva subjektu údajů

Správce poskytuje subjektu údajů veškeré informace uvedené v Článku 13 GDPR a učiní veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 GDPR.

Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

Správce na základě žádosti subjektů údajů plní zákonná práva subjektu údajů, kterými jsou:

 1. právo na přístup k osobním údajům dle Článku 15 GDPR;
 2. právo na opravu dle Článku 16 GDPR;
 3. právo na výmaz dle Článku 17 GDPR;
 4. právo na omezení zpracování dle Článku 18 GDPR;
 5. právo na přenositelnost dle Článku 20 GDPR.

Subjekt údajů uplatňuje svá práva prostřednictvím písemné žádosti doručené správci:

 1. na adresu Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek
 2. datovou zprávou – identifikátor datové schránky: jmsbwvw
 3. e-mailem: tajemnik@mestohradek.cz

Při podání žádosti musí být subjekt údajů řádně identifikovatelný.

Pokud správce není schopen identifikovat subjekt údajů, informuje o této skutečnosti subjekt údajů. Subjekt údajů je oprávněn poskytnout dodatečné informace umožňující jeho identifikaci. Správce odmítne vyhovět žádosti subjektu údajů za účelem výkonu práv podle Článků 15-20 GDPR, pokud doloží, že nemůže zjistiti totožnost subjektů údajů.

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a nejdéle do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva (2) měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informace, sdělení a veškeré úkony správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů;

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle Článků 15 až 21 GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

V oznámení určeném subjektu údajů se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR.

Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 2. správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
 3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, je oprávněn se obrátit se stížností na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

dokončené projekty Města