Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Matrika, svatební obřady, partnerství, vítání občánků

Informace o stanoveném místě a stanovené době pro konání svatebních obřadů

U matričního úřadu Hrádek je stanoveno místo pro konání svatebních obřadů:

- zasedací síň v budově Městského úřadu Hrádek     

 

Doba určená pro konání svatebních obřadů:

- Sobota: 10.00 – 14.00 hodin

 

V situacích, kdy snoubenci uzavírají se soukromým subjektem smlouvu za účelem konání svatebního obřadu, je nezbytné si před uzavřením smlouvy rezervovat termín u matričního úřadu, který má obřad provádět.

Rezervovaný termín se stává závazný po  předložení dokladů osvědčující totožnost a způsobilost snoubenců k uzavření manželství, tj. včetně vyplněného dotazníku k uzavření manželství, a potvrzení termínu matričním úřadem.

 

Informace o stanoveném místě a stanovené době pro vstup do registrovaného partnerství

U matričního úřadu Hrádek je stanoveno místo pro konání vstupu do registrovaného partnerství:

- zasedací síň v budově Městského úřadu Hrádek 

- kancelář Matriky na Městském úřadě v Hrádku

 

Doba určená pro vstup do registrovaného partnerství:

první sobota v měsíci (leden-prosinec) - mimo státní svátky - od 10:00 do 14:00 hodin    

 

Dle § 12 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění, může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu. 

Dle § 13a odst. 4 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění, může matriční úřad na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatích, v pozdějším znění je  3.000,- Kč.

 

obřadní síň

Oddávající

  • Mgr. Marcela Sobotková - starostka 
  • Květa Rychlá - místostarostka
  • MUDr. Patrik Richtr, Ph.D - pověřený člen zastupitelstva

Bližší informace rádi poskytneme na matričním úřadě:

Helena Wágnerová

Informace pro snoubence:

https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.aspx

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami:

- nemá-li ani jeden z nich trvalý pobyt na území České republiky   5.000,- Kč 

- z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky    3.000,- Kč 

 

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu   3.000,- Kč

 

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem  500,- Kč

 

Vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu  100 Kč

 

Poplatky se platí před provedením úkonu.

 

Vítání občánků

Vítání občánků ve městě Hrádek probíhá 2x ročně, první v červnu a druhé v prosinci v zasedací síni Městského úřadu Hrádek.  Na vítání občánků jsou zvány rodiče s miminkem starších 2 měsíců. Rodiče miminka obdrží od města Hrádek dárek a maminky květinu. Celé slavnosti je přítomen fotograf, fotograie jsou po souhlasu rodičů zveřejněny v kronice města.  

obřadní síňobřadní síň

dokončené projekty Města