Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo ohlašuje místo pobytu

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Formuláře

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně. 

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Adresu místa nového trvalého pobytu sdělte

 • zaměstnavateli (škole), Úřadu práce (je-li občan nezaměstnaný),
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně, elektrárně,
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li občan podnikatel),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance, komerčním pojišťovnám, u nichž má občan některou z pojistek

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Občanské průkazy

Občanské průkazy a cestovní doklady vyřizuje Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra: //www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx v části „Související dokumenty“.

Adresa pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu se nachází na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání.

Mapa pracoviště OP a CD

mapa_pracovistě OPCD (11).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 836,67 kB

dokončené projekty Města