Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Matrika, svatební obřady, vítání občánků

Informace o stanoveném místě a stanovené době pro konání svatebních obřadů

U matričního úřadu Hrádek je stanoveno místo pro konání svatebních obřadů:

  • zasedací síň v budově Městského úřadu Hrádek     

Doba určená pro konání svatebních obřadů:

  • Sobota: 10.00 – 14.00 hodin

Dle § 12 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění, může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce. Správní poplatek je v tomto případě dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pozdějším znění, 1.000,- Kč

obřadní síň

Oddávající

  • Mgr. Marcela Sobotková - starostka 
  • Květa Rychlá - místostarostka
  • MUDr. Patrik Richtr, Ph.D - pověřený člen zastupitelstva

Bližší informace rádi poskytneme na matričním úřadě:

Helena Wágnerová

Informace pro snoubence:

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-cr.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci:

  • nemá-li ani jeden z nich trvalý pobyt na území České republiky   3.000,- Kč 
  • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky    2.000,- Kč 

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo  úředně určenou místnost   1.000,-- Kč

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč

Poplatky se platí před provedením úkonu.

Vítání občánků

Vítání občánků ve městě Hrádek probíhá 2x ročně, první v červnu a druhé v prosinci v zasedací síni Městského úřadu Hrádek.  Na vítání občánků jsou zvány rodiče s miminkem starších 2 měsíců. Rodiče miminka obdrží od města Hrádek dárek a maminky květinu. Celé slavnosti je přítomen fotograf, fotograie jsou po souhlasu rodičů zveřejněny v kronice města.  

obřadní síňobřadní síň

dokončené projekty Města